Disclaimer

ALGEMEEN
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de ‘disclaimer’) zijn van toepassing op de internetsite van Ton Keuken MediaConsultancy B.V., handelende onder de naam Ton Keuken Consultancy, Middenweg 7, 4043 MS Opheusden, Nederland. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

GEBRUIK VAN DEZE INTERNETSITE
Alle op deze internetsite aangeboden diensten zijn vrijblijvend, nimmer bindend en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

 • De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 • Alle op deze internetsite aangeboden diensten zijn vrijblijvend, nimmer bindend en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
 • Hoewel Ton Keuken Consultancy tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Ton Keuken Consultancy expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 • Ton Keuken Consultancy beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 • Ton Keuken Consultancy garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 • Bepaald gebruik van deze internetsite is niet toegestaan, namelijk:
  • Gebruik dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen.
  • Gebruik dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen
  • Gebruik dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer Ton Keuken Consultancy hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Ton Keuken Consultancy de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Ton Keuken Consultancy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Ton Keuken Consultancy niet geverifieerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Ton Keuken Consultancy – of de rechthebbende – behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ton Keuken Consultancy of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ton Keuken Consultancy is het niet toegestaan links naar sites van Ton Keuken Consultancy aan te bieden. 

ONLINE COMMUNICATIE
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Ton Keuken Consultancy zendt, is niet gegarandeerd. Ton Keuken Consultancy raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Ton Keuken Consultancy te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Ton Keuken Consultancy te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Ton Keuken Consultancy en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of  Ton Keuken Consultancy de mogelijkheid van deze schade gewezen is. Het gaat om schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 

 • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
 • Informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
 • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Ton Keuken Consultancy of aan u wordt gezonden.
 • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
 • Misbruik van deze internetsite.
 • Verlies van gegevens.
 • Downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
 • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Ton Keuken Consultancy. 

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen met de Nederlandse versie of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. 

WIJZIGINGEN
Ton Keuken Consultancy behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie – inclusief de tekst van deze disclaimer – is gewijzigd. Copyright 2014 Ton Keuken MediaConsultancy B.V.

Nieuws

GRATIS PRIJSVERGELIJKING

Bel ons snel voor een afspraak!

Lees Meer

Zonnestroomsysteem familie Willemsen Opheusden

Zonnestroomsysteem bij de familie Willemsen in Opheusden gerealiseerd.

Lees Meer

PV installatie bij particulieren klant Ede

In samenwerking met onze partners een PV installatie bij een particulieren klant in Ede geïnstalleerd.

Lees Meer

Wij werken o.a. voor:

Sepa Green Energy BVHezelaer B.V.The Energy CombinationSolar Cleaners Nederland B.V.Sepa Green Solutions B.V.Eco Energy InstallatietechniekElan Media Group BVSolar Premium Prejects